Regulamin

REGULAMin i warunki rezerwacji i pobytu

Mając na uwadze zapewnienie Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

       WSTĘP

 1. Gość dokonując rezerwacji pokoju lub apartamentu w STACJI SZKLARSKA PORĘBA (zwanej dalej Stacja) składa oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt i podpisania karty meldunkowej.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie STACJI .
 4. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, informatorze w pokoju oraz na stronie internetowej STACJI www.stacjaszklarskaporeba.pl
 • REGULAMIN POBYTU :
 1. Pokoje lub apartamenty STACJI wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Zameldowanie odbywa się w godzinach 16.00 – 20.00. Późniejszy przyjazd powoduje automatyczne naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł. Podstawą zameldowania jest podpisanie karty meldunkowej.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien niezwłocznie zgłosić pracownikowi STACJI. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę dostępności pokoi.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – program komputerowy STACJI naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według ceny dnia.
 6. Cisza nocna trwa w godzinach 22.00 – 7.00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług STACJI mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 7. Na terenie STACJI obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, papierosów elektronicznych, podgrzewaczy tytoniu i innych wyrobów tytoniowych.
 8. Za złamanie zakazu palenia papierosów lub wyrobów tytoniowych na terenie STACJI Gość zobowiązany jest uiścić opłatę na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 9. Pracownik STACJI jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu ze zdjęciem celem zweryfikowania zgodności danych osoby dokonującej zameldowania z danymi osoby, na którą rezerwacja została dokonana. Pracownik nie jest uprawniony do dokonywania kserokopii dokumentu lub utrwalania go w jakiejkolwiek innej formie.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój lub apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 11. Gość każdorazowo opuszczając pokój musi upewnić się czy ma przy sobie kartę magnetyczną otwierającą furtkę do obiektu, drzwi wejściowe oraz drzwi do pokoju lub apartamentu.
 12. Śniadanie odbywa się o umówionej wcześniej godzinie w godzinach od 8:00 do 10:00.
 13. Sprzątanie oraz wymiana ręczników w pokojach i apartamentach podczas pobytu Gości odbywa się po trzeciej dobie.
 14. Stacja może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 15. Stacja może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 16. Bez zgody obsługi na terenie STACJI nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.
 17. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 18. Przez cały czas pobytu w STACJI dzieci i młodzież poniżej 18 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń STACJI powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 20. O zaistniałych szkodach powstałych w STACJI należy niezwłocznie powiadomić obsługę STACJI.
 21. STACJA ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Jeżeli Gość zauważy usterki w pokoju należy je zgłosić niezwłocznie po zajęciu pokoju. W przeciwnym razie STACJA obciąży za usterki Gościa.
 22. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 23. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 24. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą STACJI.
 25. Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. narciarnia, sala śniadaniowa, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 26. Recepcja wydaje duplikat karty magnetycznej do pokoju na podstawie karty pobytu i dowodu tożsamości.
 27. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do STACJI regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 28. Parking na terenie STACJI jest niestrzeżony. STACJA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 29. STACJA nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie lub innym pojeździe zaparkowanym na parkingu STACJI.
 30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji STACJA przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie powyższego okresu uznaje się, że przedmioty zostały pozostawione z zamiarem wyzbycia się ich własności i mogą zostać zniszczone lub przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 31. Zwierzęta w STACJI są akceptowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą.
 32. Obiekt posiada monitoring w miejscach wspólnych. Monitoring rejestruje obraz, w tym wizerunek gości, bez dźwięku. Nagrania z monitoringu są automatycznie usuwane po upływie 7 dni. Jeśli w tym okresie STACJA uzyska wiadomość, że nagranie może stanowić dowód w sprawie sądowej STACJA zabezpieczy odpowiedni fragment nagrania do czasu jego przekazania odpowiedniemu organowi. W przypadku, gdy STACJA nie otrzyma żądania przekazania monitoringu od uprawnionego organu w terminie 12 miesięcy od zabezpieczenia nagrania, nagranie zostanie skasowane. Jeżeli na nagraniu utrwalono przebieg zdarzenia na szkodę STACJI nagranie może być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zarejestrowanego zdarzenia.
 33. STACJA nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane ze STACJĄ.
 • WARUNKI REZERWACJI :
 1. Wpłata 30-100% wartości pobytu na konto zwana zadatkiem, jest potwierdzeniem rezerwacji. Wysokość zadatku uzależniona jest od sezonu oraz rodzaju zakwaterowania. W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku na nasze konto. Z chwilą zapłaty następuje rezerwacja pobytu, brak wpłaty rozumiemy jako rezygnację. Po otrzymaniu wpłaty przesyłamy informację o potwierdzeniu rezerwacji. Stosownie do treści art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta wyłączone jest określone w art. 27 w/w ustawy prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za określoną, zarezerwowaną liczbę noclegów. Uregulowanie płatności możliwe jest przelewem na konto lub gotówką w obiekcie.
 3. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny i przepada, jeżeli goście nie stawią się w umówionym przy rezerwacji terminie. Istnieje możliwość przełożenia pobytu (przeniesienia zadatku) w innym uzgodnionym wolnym terminie (ważność 3 miesiące) i zgłoszenia tego najpóźniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 4. W przypadku konieczności zwrotu zadatku przez Stację przepisów art. 394 § 1 ostatnie zdanie nie stosuje się.
 5. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT – należy zgłosić przed zakończeniem transakcji sprzedaży. Po zamknięciu transakcji paragonem nie jest możliwe wystawienie faktury sprzedaży na rzecz podatnika podatku VAT.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za niewykorzystaną dobę/y hotelową/e. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od STACJI, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 7. Stacja ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.
 • REKLAMACJE
 1. Gość ma prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonej usługi.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej pracownikowi STACJI lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@stacjaszklarskaporeba.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni, chyba że z uwagi na charakter reklamacji przepisy prawa przewidują, krótszy okres na rozpatrzenie reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację uznaje się za uwzględnienie reklamacji.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Anna Kautz z siedzibą w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 72a/205, 61-104 Poznań, NIP 6961793631.
 2. STACJA informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa (imienia i nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości wraz z datą jego ważności i organem wydającym, numeru telefonu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie parkingu obiektu) jest wymogiem zawarcia umowy o usługę wynajmu pokoju czy apartamentu, a także jest wymogiem ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy ze STACJĄ, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 3. W sprawie swoich danych osobowych Goście mogą się z nami skontaktować pisząc maila na adres kontakt@stacjaszklarskaporeba.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych w tym ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 5. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji e-mail pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe.
 6. Dane Gościa będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz przepisów prawa podatkowego.
 7. Goście mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy kontakt@stacjaszklarskaporeba.pl. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 9. Jeśli Gość uzna, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny
  z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 1. W przypadku naruszenia Regulaminu STACJI Goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Dotyczy to szczególnie przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.
 2. Zakup pobytu w STACJI jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.